Contoh Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris PDF

Contoh Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris PDF
Contoh Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris PDF

epanrita.net – Penetapan ahli waris merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Surat permohonan penetapan ahli waris merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk memulai proses tersebut. Dalam artikel ini, akan dijelaskan contoh surat permohonan penetapan ahli waris dalam format PDF.

Persyaratan dan Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris

Sebelum membuat surat permohonan penetapan ahli waris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa persyaratan dan prosedur permohonan penetapan ahli waris yang perlu diketahui:

 1. Membuat salinan akta kematian ahli waris yang telah meninggal dunia.
 2. Membuat surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
 3. Membuat surat kuasa khusus dari ahli waris yang bersangkutan.
 4. Melampirkan kartu keluarga ahli waris yang bersangkutan.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, langkah selanjutnya adalah membuat surat permohonan penetapan ahli waris. Berikut adalah contoh surat permohonan penetapan ahli waris dalam format PDF.

Contoh Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam Format PDF

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS

[Logo Perusahaan atau Institusi]

[Alamat Perusahaan atau Institusi]

[Tanggal]

Yth. Ketua Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan Negeri] Di [Alamat Pengadilan Negeri]

Perihal: Permohonan Penetapan Ahli Waris

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 • Nama Lengkap: [Nama Lengkap Pemohon]
 • Alamat: [Alamat Pemohon]
 • Nomor KTP: [Nomor KTP Pemohon]

Atas nama diri sendiri dan selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah:

 • Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah: [Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah]
 • Tempat dan Tanggal Lahir: [Tempat dan Tanggal Lahir Almarhum/Almarhumah]
 • Alamat Terakhir: [Alamat Terakhir Almarhum/Almarhumah]
 • Nomor KTP: [Nomor KTP Almarhum/Almarhumah]
 • Hubungan Keluarga: [Hubungan Keluarga dengan Almarhum/Almarhumah]

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan ahli waris dari almarhum/almarhumah yang meninggal pada tanggal [Tanggal Kematian Almarhum/Almarhumah]. Adapun data-data ahli waris kami lampirkan dalam berkas-berkas permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Pengadilan Negeri dapat segera memeriksa dan menyelesaikan permohonan ini agar kami dapat melanjutkan proses selanjutnya.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Lengkap Pemohon]

[Tanda Tangan Pemohon]

Kesimpulan

Membuat surat permohonan penetapan ahli waris sangat penting dalam proses administrasi waris. Dalam surat tersebut harus dijelaskan dengan jelas hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal dunia, serta persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung juga harus dilampirkan untuk memudahkan proses pengajuan penetapan ahli waris.

FAQs

 1. Apa itu penetapan ahli waris? Penetapan ahli waris merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia.
 2. Apa saja persyaratan untuk membuat surat permohonan penetapan ahli waris? Beberapa persyaratan untuk membuat surat permohonan penetapan ahli waris antara lain membuat salinan akta kematian, membuat surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat, membuat surat kuasa khusus dari ahli waris yang bersangkutan, dan melampirkan kartu keluarga ahli waris yang bersangkutan.
 3. Apa yang harus dijelaskan dalam surat permohonan penetapan ahli waris? Dalam surat permohonan penetapan ahli waris harus dijelaskan dengan jelas hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal dunia, serta persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.
 4. Apa saja dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penetapan ahli waris? Beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penetapan ahli waris antara lain salinan akta kematian, surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat, surat kuasa khusus dari ahli waris yang bersangkutan, dan kartu keluarga ahli waris yang bersangkutan.
 5. Mengapa penting untuk membuat surat permohonan penetapan ahli waris? Surat permohonan penetapan ahli waris sangat penting dalam proses administrasi waris karena memudahkan proses pengajuan penetapan ahli waris dan memperjelas hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal dunia.

Pos terkait