Contoh Surat Kuasa PTUN PDF Beserta Penjelasannya

contoh surat kuasa ptun pdf
contoh surat kuasa ptun pdf

epanrita.net – Surat kuasa PTUN adalah surat yang berisi kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak yang berperkara kepada pihak lain untuk mewakili dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Surat kuasa PTUN biasanya dibuat ketika pihak yang berperkara tidak dapat hadir secara langsung dalam persidangan PTUN.

Dalam membuat surat kuasa PTUN, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan benar agar surat kuasa PTUN yang dibuat sah secara hukum.

Tahapan Membuat Surat Kuasa PTUN

Langkah 1: Tentukan jenis sengketa

Sebelum membuat surat kuasa PTUN, tentukan jenis sengketa yang ingin diselesaikan di PTUN. PTUN sendiri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Langkah 2: Tentukan pihak yang diwakilkan

Setelah menentukan jenis sengketa yang ingin diselesaikan di PTUN, tentukan pihak yang akan diwakilkan dalam surat kuasa PTUN. Pastikan bahwa pihak yang diwakilkan telah memberikan persetujuan untuk diwakilkan dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN.

Langkah 3: Tentukan jenis kuasa

Selanjutnya, tentukan jenis kuasa yang diberikan pada pihak yang diwakilkan. Jenis kuasa yang diberikan dapat berupa kuasa khusus atau kuasa umum, tergantung pada kebutuhan dan persetujuan kedua belah pihak.

Langkah 4: Menyusun isi surat kuasa PTUN

Setelah tahapan-tahapan di atas telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun isi surat kuasa PTUN. Isi surat kuasa PTUN harus memuat informasi yang lengkap dan jelas, seperti identitas kedua belah pihak, jenis sengketa yang ingin diselesaikan, jenis kuasa yang diberikan, dan informasi lain yang relevan.

Contoh format surat kuasa PTUN yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

[Identitas pihak yang memberikan kuasa]
[Alamat lengkap]

Kepada
[Identitas pihak yang menerima kuasa]
[Alamat lengkap]

Dengan ini memberikan kuasa kepada:
[Nama pihak yang diwakilkan]
[Alamat lengkap]

Untuk mewakili dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara [nomor perkara].

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi penuh dan kuasa khusus untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

[Tempat dan tanggal]
[Identitas pihak yang memberikan kuasa]
[Tanda tangan]

Contoh Surat Kuasa PTUN lainnya:

[LETTERHEAD PERUSAHAAN]

[Alamat Perusahaan]

[City, Province]

[Tanggal]

Kepada Yth,

[Alamat Lengkap PTUN]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap]

Tempat/Tgl Lahir : [Tempat/Tgl Lahir]

Pekerjaan : [Pekerjaan]

Alamat : [Alamat Lengkap]

dalam hal ini saya menunjuk dan mengangkat:

Nama : [Nama Pengacara]

Alamat : [Alamat Lengkap Pengacara]

Sebagai kuasa hukum saya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di [Kota], terkait sengketa [sengketa apa yang menjadi objek gugatan] yang melibatkan [pemohon dan termohon siapa]. Saya memberikan kuasa penuh kepada pengacara tersebut untuk:

 1. Mewakili saya dalam semua proses persidangan PTUN terkait sengketa tersebut;
 2. Mengajukan semua tuntutan, pembelaan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan PTUN;
 3. Menandatangani dan memberikan semua dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam proses persidangan PTUN;
 4. Melakukan segala upaya yang diperlukan dalam proses persidangan PTUN.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan surat kuasa ini.

Hormat saya,

[Tanda Tangan]

[Nama Lengkap]

Langkah 5: Memperbaiki surat kuasa PTUN

Setelah menyusun isi surat kuasa PTUN, pastikan untuk melakukan revisi dan perbaikan agar surat kuasa PTUN yang dibuat memenuhi syarat sah secara hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa format dan tata bahasa surat kuasa PTUN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penting bagi setiap pihak yang ingin membuat surat kuasa PTUN untuk memperhatikan tahapan-tahapan tersebut agar proses penyelesaian sengketa di PTUN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Surat kuasa PTUN merupakan salah satu dokumen yang penting dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN. Dalam membuat surat kuasa PTUN, diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan benar agar surat kuasa PTUN yang dibuat memenuhi syarat sah secara hukum. Pastikan untuk memperhatikan format dan tata bahasa surat kuasa PTUN agar proses penyelesaian sengketa di PTUN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

FAQs

 1. Apa itu PTUN?
  PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
 2. Apa saja informasi yang harus dicantumkan dalam surat kuasa PTUN?
  Isi surat kuasa PTUN harus memuat informasi yang lengkap dan jelas, seperti identitas kedua belah pihak, jenis sengketa yang ingin diselesaikan, jenis kuasa yang diberikan, dan informasi lain yang relevan.
 3. Apa bedanya kuasa khusus dan kuasa umum dalam surat kuasa PTUN?
  Kuasa khusus hanya memberikan hak kepada pihak yang diwakilkan untuk melakukan tindakan yang spesifik dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN, sedangkan kuasa umum memberikan hak kepada pihak yang diwakilkan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN.
 4. Apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam membuat surat kuasa PTUN?
  Tahapan yang harus dilakukan dalam membuat surat kuasa PTUN adalah menentukan identitas kedua belah pihak, memperoleh persetujuan dari pihak yang memberikan kuasa, menentukan jenis kuasa, menyusun isi surat kuasa PTUN, dan memperbaiki surat kuasa PTUN agar memenuhi syarat sah secara hukum.
 5. Apakah format surat kuasa PTUN harus sama untuk semua sengketa di PTUN?
  Tidak. Format surat kuasa PTUN dapat berbeda-beda tergantung pada jenis sengketa dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, pastikan untuk memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar format dan tata bahasa surat kuasa PTUN yang dibuat memenuhi syarat sah secara hukum.

Pos terkait